fbpx

Novi TRENINZI


Sa interaktivne radionice izrade Digitalne Mape Puta za klijenta u Srbiji

Šta je danas najtraženije u svetu treninga?

1. Teški razgovori obuka kritične komunikacije

Zašto trening upravljanja teškim razgovorima u kritičnim situacijama?

Kako razviti veštinu i sposobnost komuniciranja u kritičnim situacijama i primeniti alate pri upravljanju i vođenju važnih-teških razgovora?

Šta je cilj obuke upravljanja teškim razgovorima u kritičnim situacijama?

Razumevanje kritične komunikacije i njena primena u praktičnoj komunikaciji na poslu

Šta se radi na treningu?

 • Komunikacija uticanja
  Kako pripremiti i primeniti komunikacione alate uticanja-uveravanja sagovornika?
 • Asertivna komunikacija
  Kako razviti sposobnost i uspešno primeniti veštine asertivne komunikacija?
 • Važni-kritični razgovori
  Kako razviti sposobnost i primeniti alate pri upravljanju i vođenju važnih razgovora?
 • Stimulisanje diskusije
  Kako razviti i uspešno primeniti veštine stimulisanja diskusije i dijaloga među ljudima?
 • Odgovori na prigovore
  Kako primeniti komunikacione alate za uspešan odgovor na primedbe i prigovore?
 • Kako reći NE?
  Kako razviti sposobnost i primeniti komunikacione alate da kažete NE kada je potrebno?
 • Upravljanje konfliktima
  Kako sprečiti neproduktivne konflikte i uspešno upravljati konfliktima na poslu?
 • Upravljanje emocijama
  Kako koristiti praktične alate za upravljanje emocijama u važnim razgovorima?
 • Povratne informacije
  Kako pripremiti i primeniti komunikacione alate davanja i primanja povratnih informacija?

Rezultat treninga:
Zaposleni slobodno komuniciraju, otvoreno diskutuju i razmenjuju mišljenja i ideje

2. Online radionica kreiranje Biznis Model Canvasa

Zašto koristiti mapu BIZNIS MODEL CANVAS?

 • Vaši investitori ili partneri će lakše i brže razumeti vaš poslovni model
 • Razumećete bolje vaš biznis, proizvod i uslugu, vaše kupce, konkurenciju i tržište
 • Predstavlja brži, efikasniji i jednostavniji način mapiranja vašeg poslovnog modela

KAKO kreiramo mapu BIZNIS MODEL CANVAS?

 • Lista – SEGMENTI KUPACA, glavni tržišni segmenti vaših kupaca
 • Lista – PREDLOŽENA VREDNOST, osnovna vrednost koju donosite kupcu
 • Lista – KANALI DISTRIBUCIJE, kako isporučujete vrednost vašim kupcima
 • Lista – ODNOSI SA KUPCIMA, kako kreirate i održavate odnose sa kupcima
 • Lista – TOKOVI PRIHODA, na koji način generišete prihode
 • Lista – KLJUČNI RESURSI, resursi koji vam omogućavaju da stvorite vrednost
 • Lista – KLJUČNE AKTIVNOSTI, aktivnosti koje izvršavate da bi kreirali vrednost
 • Lista – KLJUČNI PARTNERI, koji vam pomažu da ostvarite i isporučite vrenost
 • Lista – STRUKTURA TROŠKOVA, zbir svih vaših fiksnih i varijabilnih troškova

ŠTA je mapa BIZNIS MODEL CANVAS?

 • Biznis model canvas pokazuje kako poslujete, kome prodajete, na koji način i zašto?
 • To je mapa vašeg poslovanja koja pokazuje kako kreirate i isporučite vrednost kupcima?
 • Pomaže vam da vašim investitorima i partnerima lako predstavite vaš poslovni model?

Rezultat treninga:
Uspešno mapiranje vašeg biznis modela, strateško sagledavanje vašeg poslovanja

3. Online radionica kreiranje Lean Canvas mape

Zašto koristiti mapu LEAN CANVAS?

 • Vaši investitori ili partneri će lakše i brže razumeti vašu novu poslovnu ideju
 • Razumećete bolje vaš biznis, proizvod i uslugu, vaše kupce, konkurenciju i tržište
 • Predstavlja brži, efikasniji i jednostavniji način mapiranja vaših novih poslovnih ideja

KAKO kreiramo mapu LEAN CANVAS?

 • Lista – PROBLEMA, tri glavna problema vaših kupaca
 • Lista – ALTERNATIVA, tri glavna alternativna rešenja problema kupaca
 • Lista – REŠENJA, vaša tri glavna rešenja problema vaših kupaca
 • Lista – KLJUČNIH MERILA glavna ključna merila uspešnosti
 • Lista – JEDINSTVENIH PREDLOGA VREDNOSTI, za kupce
 • Lista – KONKURENTNIH PREDNOSTI, vašeg proizvoda ili usluge
 • Lista – KANALA, puteva ka vašem kupcu (tok vrednosti za kupce)
 • Lista – SEGMENATA, vaših ciljanih kupaca
 • Lista – TROŠKOVA, vaših fiksnih i varijabilnih troškova
 • Lista – PRIHODA, izvora prihoda od novog proizvoda

ŠTA je mapa LEAN CANVAS?

 • Predstavlja vizuelnii alat za lansiranje-razvoj novog biznis modela ili proizvoda
 • Mapa koja pokazuje kolike su šanse za uspeh vašeg novog poslovnog modela
 • Pokazuje zašto da investitori i partneri prihvate vašu novu ideju ili proizvod

Rezultat treninga:
Uspešno lansiranje novog biznis modela, nove poslovne ideje ili novog proizvoda

4. Online radionica kreiranje Value Proposition Canvas

Zašto koristiti mapu Predlog Vrednosti za Kupca?

 • Razumećete bolje vaš biznis, proizvod i uslugu, vaše kupce, konkurenciju i tržište
 • Kreiraćete efektne prodajne i marketinške poruke vašim kupcima (za sajt, prodaju)

KAKO kreiramo mapu Predloga Vrednosti za Kupca?

 • Lista – JOBS TO BE DONE – POSLOVI, očekivanja, šta kupci rade sa proizvodom
  • FUNKCIONALNI – Koje funkcionalnosti kupci očekuju (šta radi za njih)
  • SOCIJALNI – Šta očekuju u odnosu na svoju okolinu, društvo, firmu
  • EMOCIONALNI – Koje emocije doživljavaju, šta osećaju dok koriste proizvod
 • PAINS – PROBLEMI, negativna iskustva, prepreke, rizici, šta žele da izbegnu
 • GAINS – KORISTI, očekivane koristi, neočekivane koristi, potrebe, želje
 • PRODUCTS – Elementi PROIZVODA ili usluge koje nudimo (šta čini proizvod)
 • PAIN RELEIVERS – Osobine koje ODNOSE BOL, karakteristike, specifikacije
 • GAIN CREATORS – Osobine koje DONOSE KORIST, karakteristike

ŠTA je mapa Predlog Vrednosti za Kupca?

 • Pokazuje zašto kupci kupuju vaše proizvode i usluge (motivaciju kupaca)
 • Mapa ključnih elemenata vašeg proizvoda i usluge i razloga zašto ga kupci kupuju
 • Mapa koja pokazuje koliko vaš proizvod odgovara tržištu na kome ga prodajete

Rezultat treninga:
Dobri predlozi vrednosti kreiraju zadovoljne kupce – koji vam kreiraju dobar biznis

5. Digitalna strategija poslovanja

Zašto trening kreiranja digitalne strategije poslovanja?

Ako ste svesni da je digitalna transformacija pitanje opstanka, ali ne znate kako dalje?

Kako da odredite, zašto, šta, ko, kad, kako da … do uspešne digitalne transformacje?

 • Zašto većina kompanija neuspešno sprovodi digitalnu transformaciju?
 • Kako da uspešno kreirate strategiju digitalne transformacije?
 • Kojim alatima ćete kreirati strategiju digitalne transformacije?

Šta se radi na treningu?

 • Kako da uspešno sprovedete promene u organizaciji?
 • Šta ćete raditi da odredite najbolje mogućnosti za napredak?
 • Šta ćete raditi da kreirate konkretan akcioni plan transformacije?

Rezultat treninga:
Uspešna digitalna transformacija poslovanja i veća konkurentnost na tržištu

6. Talent menadžment

Zašto trening talent menadžmenta?

Ako vaši talentovani zaposleni ne ostaju dugo kod vas

Kako privući i zadržati talentovane zaposlene?

 • Zašto talentovani zaposleni napuštaju dobre kompanije?
 • Kako privući, pridobiti i zadržati talentovane zaposlene?
 • Koje alate koristiti i kako ih upotrebiti u radu sa talentima?

Šta se radi na treningu?

 • Koji su glavni uzroci nezadovoljstva na poslu?
 • Koje su razlike između lošeg i mizernog posla?
 • Kako privući i zadržati talentovane zaposlene?
 • Koje osobine odlikuju idealnog timskog igrača?
 • Na koji način ćete privući kvalitetne zaposlene?
 • Šta možete uraditi da zaposleni zavole svoj posao?
 • Šta se dešava ako ne merite svoje radne rezultate?
 • Kakvi su rezultati rada ako ne vidite korist za druge?
 • Šta se dešava ako nikoga ne interesuje šta radite?
 • Koje alate koristiti da motivišete vaše zaposlene?

Rezultat treninga:
Talentovani zaposleni vole svoj posao, rade na sebi, stalno uče i napreduju

7. Trening inovacije i kreativnost

Zašto trening inoviranja poslovanja?

 • Da steknete praktična znanja i iskustava u oblasti menadžmenta inovacija
 • Da dobijete konkretne alate koji će vam omogućiti da u vašoj organizaciji stimulišete proces inoviranja i kreativnosti
 • Da povećate konkurentnu prednost vaše poslovne organizacije na globalnom tržištu

Šta se radi na treningu inovacija i kreativnosti?

 • Šta je proces inoviranja i njegov značaj u povećanju konkurentne prednosti firme?
 • 4P inovacioni model kroz obradu slučaja inovativne kompanije – grupni rad.
 • Karakteristike i kultura inovativne organizacije.
 • Testiranje spremnosti organizacije da inovira, praktična vežba – grupni rad.
 • Koje su barijere inovativnosti u organizacijama?
 • Analiza industrije-grane, trendovi i pokretači profitabilnosti.
 • Konkurentne strategije i inovacioni planovi – pokretači ekskluzivnosti.
 • Praktična vežba otkrivanja pokretača ekskluzivnosti organizacije – grupni rad.
 • Određivanje mogućih snaga, slabosti, šansi i pretnji
 • Vežba izbora odgovarajućih ideja za unapređenje (trendova)
 • Upotreba matrice odlučivanja u izboru najboljih ideja
 • Kreiranje akcionog plana sprovođenja inovacija
 • Kako održati i upravljati inovacijama u organizaciji?

Rezultat treninga:
Vaši zaposleni uspešno inoviraju poslovanje, marketing, prodaju, proizvodnju …

8. Optimizacija poslovanja radionica

Zašto radionica optimizacije poslovanja?

 • Jača konkurentska prednos
 • Veća prepoznatljivost vašeg brenda
 • Efikasnije i učinkovitije marketinške aktivnosti
 • Povećana produktivnost i efikasnost
 • Veća i profitabilnija prodaja
 • Bolje upravljanje proizvodnim procesima
 • Poboljšano iskustvo korisnika i kupaca
 • Samouvereni, kompetentni, motivisani zaposleni
 • Inovativno i poboljšano donošenje odluka

Šta se radi na treningu optimizacije poslovanja, prodaje, proizvodnje …?

 1. Korak – 1 dan – Izvršićemo ispitivanje vašeg trenutnog stanja kroz razgovore i upitnike i pripremiti plan rada
 2. Korak – 1 dan – Ustanovičemo trenutno stanje vašeg poslovanja (kreiraćemo trenutnu mapu toka vrednosti za kupce)
 3. Korak – 1 dan – Utvrdićemo željeno stanje, put ka optimizovanom poslovanju (kreiraćemo željenu mapu toka vrednosti za kupce)
 4. Korak – 1 dan – Ustanovićemo šta i kako da radimo da ostvarimo željeno stanje (analiziraćemo mape toka vrednosti i predložiti poboljšanja)
 5. Korak – 3 dana – Sprovešćemo inicijalne obuke zaposlenih i planiranje akcija optimizacije i upravljanja promenama (LEAN i KAIZEN radionice)
 6. Korak – 1 dan – Ispitaćemo rezultate sprovedenih akcija i evaluaciju uspešnosti unapređenja i optimizacije poslovnih procesa )
 7. Korak – 2 dana – Sprovešćemo dodatne obuke (LEAN i KAIZEN radionice) i optimizaciju uspešnosti programa obuka (reinforcement training)
 8. Korak – 1 dan – Ustanovićemo konačne rezultate programa i pripremiti izveštaj o uspešnosti programa optimizacije poslovanja
 9. Korak – 1 dan – Sprovešćemo finalnu radionicu na kojoj ćemo predstaviti konačne preporuke i osnažiti potrebu za sprovođenje promen

Rezultat treninga:
Vaši zaposleni uspešno optimiziraju poslovanje, marketing, prodaju, proizvodnju …

Pogledajte plan i program naših trening modula:
http://veza.biz/Program_treninga_poslovne_vestine_PoslovnaZnanja.pdf

Svaki od treninga bilo u ovom programu ili neki drugi može se izvesti nezavisno i uvek se prilagođava individualnim potrebama klijenta.

Pročitajte članak:
Talent menadžment i upravljanje talentima u organizaciji

Novo: Trening program unapređenja liderskih-menadžerskih veština

Radimo za najbolje!

Sve treninge i konsalting aktivno izvode 2 trenera što izvođenje, uz veće angažovanje polaznika, čini najpovoljnijom investicijom za unapređenje poslovanja u našem okruženju.

Novo: Digitalizacija proizvodnje – digitalni poslovni procesi – konsalting

Pozovite nas da i vama pomognemo da vaši zaposleni postignu bolje poslovne rezultate

Kontaktirajte nas: info@poslovnaznanja.com – mobilni: +381 63 60 80 26

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial